Salgsbetingelser

Vores salgsbetingelser

Levering

Hvor intet andet er aftalt, er levering ab lager, 8450 Hammel, Danmark.
Såfremt anden leveringsadresse aftales, foretages forsendelse efter vort bedste skøn og for købers regning og risiko.

Leveringstid

Den opgivne leveringstid er baseret på sælgers leverandørers oplysninger samt sælgers bedste skøn.
Uanset hvad der måtte være anført i ordrebekræftelsen, regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor sælger har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt fra køber.

Priser

Den aftale pris gælder for produkter, materialer og serviceydelser, således som det fremgår af tilbud/ordrebekræftelse. Er der uoverensstemmelse mellem tilbud og ordrebekræftelse, gælder den senest daterede. Ændringer, der efter tilbuddets/ordrebekræftelsens afgivelse ønskes udført af køber, betales af denne efter regning. Medmindre andet er anført, er alle priser i danske kroner eksklusive moms.

Sælger forbeholder sig retten til at justere aftalte priser i tilfælde af væsentlige ændringer i valutakurser samt i tilfælde af væsentlige prisstigninger hos sælges leverandør fra ordreafgivelse og frem til producentens accept af ordren.

Såfremt sådanne justeringer er uacceptable for køber, indrømmes denne muligheden for at annullere handelen inden for 8 dage efter, at han har modtaget meddelelsen om den ændrede pris.

Såfremt andet ikke er aftalt, er prislister kun vejledende og afgivne tilbud kun gældende i 30 dage fra tilbudsdato.

Betaling

Betalingsbetingelser aftales mellem køber og sælger inden oprettelse af konto. Såfremt køber ønsker levering udsat af sælger, uvedkommende årsager, forfalder hele købesummen til betaling på det først aftalte leveringstidspunkt. Udsættes leveringstidspunktet på købers foranledning har sælger ret til at foretage koncentration af leverancen, og køber bærer risikoen for varernes hændelige undergang eller forringelse, fra han har modtaget underretning herom fra sælger.

Ved overskridelse af betalingstidspunktet svarer køber en rente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne og indtil betaling sker tillige med et gebyr på 100,00 kr. for hver skriftlig påmindelse om betaling. Køber skal i øvrigt betale sælgers rimelige og relevante omkostninger i forbindelse med inddrivelsen af det skyldige beløb.

Specielt hjemtagne eller ordreproducerede varer kan hverken afbestilles eller tages retur.

Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud og uden fradrag af nogen art. Ved betaling i check overgår ejendomsretten først til køber i det øjeblik, den pågældende check er endeligt indfriet af købers bank.

I konsekvens af ovenstående ejendomsforbehold påhviler det køber at forsikre det leverede til den fakturerede pris mod enhver skade fra tidspunktet for risikoens overgang, til den aftalte købesum er erlagt.

Køber er ikke berettiget til at viderefakturere det købte uden forudgående og frigivende betaling til sælger af den fulde købesum.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer over leverede materialer, produkter eller serviceydelser, herunder over forsinket eller mangelfuld levering, skal ske skriftligt inden 8 dage fra fakturadato.​

Sælgers ansvar ved forsinkelse

Opstår der forsinkelse eller umuliggøres levering som følge af omstændigheder, herunder bl.a. strejke, lockout, brandskade, mangel på transportmidler, mangel ved eller forsinkelse på ydelser fra underleverandør, som ikke kan tilregnes sælger og som var sælger ubekendt på tidspunktet for ordrebekræftelse, er sælger uden ansvar for købers eventuelle afledte tab.

Eventuelle forsinkelser berettiger ikke køber til at annullere handelen, medmindre forsinkelsen varer ud over 4 uger.

Sælgers ansvar for mangler

Eventuelle fejl og mangler ved produktet, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, erstattes i 2 år efter levering. Denne ret omfatter udelukkende ombytning af defekte komponenter og reservedele og kun i det omfang som sælger bliver kompenseret fra producenten.​

Herudover påtager sælger sig ingen form for ansvar eller garanti for de leverede varer. Sælger hæfter således ej heller for fejl og mangler eller farlige egenskaber ved de leverede varer, og køber er indforstået med, at varerne overtages, som de er og forefindes ved levering.

Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Begrænsningerne i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis denne har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed, da gælder dansk rets almindelige regler om erstatning i kontraktforhold.

Sælgers produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af produktet på andre erhvervsmæssige formuegoder, mens køber har produktet i sin besiddelse eller for skade, forårsaget af produktet efter at det af køber er indføjet som en del af fast ejendom eller løsøre eller forårsaget af det produkt, hvori sælgers produkt nu er indføjet. Pålægges sælger ansvar for sådanne skader overfor tredjemand, skal køber holde sælger skadesløs i den udstrækning, at forholdet ikke er omfattet af sidste linje i dette kapitel.

Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Begrænsningerne i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis denne har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed, da gælder dansk rets almindelige regler om erstatning i kontraktforhold.

Persondata

Truck Parts behandler alle persondata fortroligt og disse er udelukkende til intern brug. Afmelding af nyhedsmail sker ved henvendelse derom.

Lovvalg og værneting

Medmindre andet er aftalt, afgøres alle retsspørgsmål, der måtte udspringe af den mellem sælger og køber indgåede aftale, efter dansk ret og ved Retten i 1. instans.

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Ring til os på telefon (+45) 96 93 00 99 eller send en mail til info@truckparts.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

(+45) 96 93 00 99
info@truckparts.dk